Arimet plus s.r.o.

vznikla dne 23. dubna 2008, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C,

vložka 137999.

 

      Název  společnosti:                 Arimet plus s.r.o.

Jan Dvořák                             jednatel a ředitel společnosti

Sídlo:                                      Pivoňková 66, 106 00  Praha 10

IČ:                                          28387759

DIČ:                                       CZ28387759

Bankovní spojení:                    Unicredit bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:                                1002545471/2700

tel/fax:                                     271751752

email:                                      arimet@arimetplus.cz

web:                                       www.arimetplus.cz

      základní jmění společnosti činí 200.000,--Kč. 

Předmětem podnikání společnosti Arimet plus s.r.o. je:

Společnost Arimet plus s.r.o. se svými odbornými pracovníky je schopná vytvořit roční obrat až 250 mil. Kč

O společnosti:

Naše společnost je stabilizovanou a konkurence schopnou společností s  pracovníky, kteří využívají bohatých technických a organizačních schopností získaných při realizaci náročných zakázek.

Vytváří tak kompletní celek schopný tyto náročné práce provádět i s ohledem na zvyšující se nároky na jejich kvalitu.

Je schopna zajišťovat technicky náročné akce při nichž jsou uplatňovány současné moderní technologie pomocí příslušného vybavení.

Arimet plus s. r.o. je schopná realizovat stavební zakázky v požadované kvalitě, v dohodnutých termínech a v souladu s uzavřenými smlouvami, při plnění požadavků zákazníků.

 Arimet plus  s. r.o. se orientuje na následující hlavní stavební trendy:

V současnosti, kdy konkurence a recese na trhu stavebních prací nutí každého z nás k co nejlepším výkonům a zákazníci vyžadují precizní a rychlou práci, snaží se naše společnost jejich důvěru nezklamat a provádí zakázky kvalitně a v co nekratších termínech. 

Reference:

Společnosti Arimet plus s.r.o. velmi záleží na dobré pověsti firmy a solidním prováděním stavebních prací  je připravena zajistit jakoukoliv náročnou stavbu. 

Naše společnost provádí dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami /ČSN/.

Veškeré námi dodávané materiály mají atesty státní zkušebny pro používání v České republice a při předání prací bude předán i doklad o shodě materiálů s tímto atestem na veškeré dodávky.

    Zpět na úvod